اخبار/مقالات
قهرمانی تیم فوتسال آموزشگاه
قهرمانی تیم فوتسال آموزشگاه دربین مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد

قهرمانی آموزشگاه در مسابقات تنیس روی میز بین مدارس جامعه تعلیمات اسلامی استان
قهرمانی آموزشگاه در مسابقات تنیس روی میز بین مدارس جامعه تعلیمات اسلامی استان